Specifické poruchy učení a chování 

Specifické vývojové poruchy učení je souhrnné označení různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je čtení, psaní, matematické usuzování a počítání.

Pomůcky pro školáky s obtížemi – lze objednat na www.dyscentrum.org/

 

Co je ADD/ADHD/LMD?

o       ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) - porucha koncentrace pozoronosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou,
o    ADD (Attention deficit disorder) - porucha koncentrace pozornosti,
o    LMD - lehká mozková dysfunkce, dříve používaný termín pro ADHD/ADD.
 

DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení

o       může postihovat rychlost čtení, správnost čteného a porozumění čtenému,
o   dochází k zaměňování písmen (např. b-d-p, a-e-o), k vynechávání nebo k přidávání písmen, komolení slov, domýšlení koncovek,
o   dítě čte pomalu, bez intonace, slabikuje, objevují se pauzy před těžkými slovy, nedodržuje intonaci,
o   objevuje se tzv. dvojí čtení, kdy si čte slovo potichu pro sebe a pak teprve nahlas,
o   nepamatuje si, co četlo. 
 

DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha psaní

o       neplynulé, pomalé psaní, dítě má např. potíže s navazováním jednotlivých písmen a napodobováním jejich tvaru,
   o   písmo je neurovnané, až nečitelné,
o   objevuje se nestejná velikost, nesprávný sklon, obtíže s udržením písma na řádku, chybné držení tužky a celková neuvolněnost zápěstí.
 
 
DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha pravopisu
 
o     objevují se vynechávky nebo přidávání písmen, slabik, slov, vynechávky nebo nesprávné umístění háčků, čárek,
o  záměny zvukově podobných hlásek a slabik (dy-di, ty-ti, ny-ni),
o  nerozeznávání hranic slov ve větě - psaní slov dohromady.

 

DYSKALKULIE - specifické vývojové poruchy matematických schopností

o    týkají se spíše ovládání základních matematických úkonů než vyšší matematiky - podklady bývají v deficitech dílčích funkcí,
o    projevy mohou zahrnovat např., že si dítě pod číslem nepředstaví příslušný počet předmětů,
o    zaměňuje tvarově podobné číslice,
o    neorientuje se v pojmech větší, menší,
o    zaměňuje znaménka, desítky a jednotky při sčítání, čitatele a jmenovatele.