Mé dítě má poruchu učení... A co dál?

U specifických vývojových poruch učení dochází ve většině případů k nápravě, tzn. dítě se naučí číst, psát i počítat, ale pouze za pomoci speciálně pedagogických metod. V mnohých případech se jedná o pouhé vývojové opoždění schopností souvisejících se zvládáním čtení, psaní nebo počítání. Toto opoždění nemusí přetrvávat celý život a člověka v dospělosti nemusí nijak výrazně omezovat.

Má-li Vaše dítě diagnostikovanou poruchu učení, jsou pro jeho školní vzdělávání doporučena odpovídající podpůrná opatření, která mohou spočívat v úpravách metod, forem a postupů výuky, v úpravách hodnocení, v poskytování nadstandardní pedagogické či speciálně pedagogické péče apod. Cílem těchto opatření je minimalizovat negativní dopady poruchy učení na vzdělávání dítěte a vytvořit podmínky pro jeho další rozvoj. 

Velmi často je jedním z doporučených podpůrných opatření docházka dítěte do hodin speciálně pedagogické péče (reedukační hodina) - většinou se jedná o jednu hodinu týdně. Zde se mu věnuje pedagog, který je vyškolen v užívání speciálních nápravných metod a postupů. V případě kombinované a těžší poruchy může dítě docházet i k nám do PPP.

Závazným dokumentem pro zajištění speciálních potřeb Vašeho dítěte je individuální vzdělávací plán. Ten většinou vypracovává třídní učitel společně s reedukačním pedagogem. Obsahuje údaje o rozsahu a průběhu speciálně pedagogické péče, užívaných metodách a pomůckách, ale i o způsobu hodnocení. Mělo by v něm být případně uvedeno, kterých dalších předmětů se může porucha dotýkat a jakým přístupem se předejde selhávání dítěte (informace dalším pedagogům).

S tímto programem by Vás měli učitelé seznámit a jeho obsah byste měli společně projednat, nevylučujte i případnou přítomnost dítěte.

Vaše dítě má ve škole nárok na uplatňování přístupu doporučeného poradnou (např. omezit hlasité čtení obsáhlých textů před třídou, preferovat ústní zkoušení před písemným apod.). Dále má právo na tolerantnější hodnocení a klasifikaci v předmětech, ve kterých mohou být výsledky poruchou ovlivněny. Můžete požádat i o uplatňování širšího slovního hodnocení v těchto předmětech (souhlasit musí ředitel školy, poradna Vám může vydat doporučení).

K řešení problému Vašeho dítěte můžete přispět i Vy a to nejenom pomocí při domácí přípravě, ale i vlídným přístupem k němu.

Do PPP si Vaše dítě společně s Vámi budeme zvát pravidelně na kontroly (přibližně jedenkrát za jeden až dva roky). Budeme tak sledovat pokroky Vašeho dítěte. Naše služby jsou však pouhou alternativou pomoci pro Vás a Vaše dítě, vždy záleží na Vás, jestli je využijete.

Nezbytné je spolupracovat s učiteli, zejména pedagogem, ke kterému Vaše dítě dochází na nápravné hodiny.