Náměty k lepšímu zapamatování a aplikaci mluvnických pravidel

 

K pochopení učiva je dobré využívat co nejvíce názorných metod a zapojit do výuky více smyslů. Po slovním objasnění daného pravidla postupujeme takto:

 • Účelné je vyhotovit písemný, dobře čitelný přehled, poučku právě procvičovaného gramatického pravidla a umístit ji do prostoru (pověsit na zeď, nástěnku).
 • Totéž lze provádět i se slovy, jejichž správný pravopis si dítě není schopno osvojit ani po několikátém opakování. Pozor však na přesycení podněty – lépe méně než mnoho.
 • Další pravidla a poučky přidávat až po procvičení jevu.

Osvědčuje se pracovat s tzv. barevnými pravidly – každé gramatické pravidlo je vázáno na určitou barvu. Přehledy učiva jsou tvořeny v barvách, např.

 • tvrdé a měkké souhlásky - červeně
 •  vyjmenovaná slova - modře
 •  koncovky podstatných jmen - zeleně
 • shoda podmětu s přísudkem - fialově
 • koncovky přídavných jmen - hnědě

 U vzorů podstatných jmen a jmen přídavných není v přehledu uvedeno celé skloňování, ale pouze ty pády, ve kterých je i/y.

 Postup práce s gramatickými barevnými pravidly:

 • V doplňujících cvičeních žák doplňuje i/y v barvách jednotlivých pravidel buď přímo do textu, nebo stíracími fixy přes průsvitnou folii. Karty s přehledy má k dispozici před sebou.

 • Nastříháme barevná y/i , rozdělíme je do kelímků dle barev, v souladu s barevnými přehledy. Dítě i/y vkládá do pravopisných cvičení.

 • Zpočátku volíme krátká doplňující cvičení (zásada ne dlouho, ale častěji a pravidelně). Dbáme na to, aby se v doplňujících cvičeních vyskytoval jen jeden pravopisný jev (např. učivo vyjmenovaných slov). Zpočátku pracuje dítě s přehledy, které má před sebou, po vymizení nejistoty lze přehledy odstranit ze zorného pole, ale dítě má mít možnost do nich v případě pochybností nahlédnout. Pokud dítě zvládá pohotově doplňování i/y bez přehledů, po zafixování pravidla lze pokračovat v aplikaci dalších pravopisných jevů.

 

Barevná pravidla slouží k lepšímu uvědomění a orientaci dítěte, o který konkrétní mluvnický jev se jedná a které pravidlo využít.

Vhodné může být i zavést sešit slov - ta, která např. žák napsal nesprávně, píše barvou v souladu s barevnými přehledy správně. Dobré je jednotlivé stránky nadepsat názvy jednotlivých mluvnických kategorií a rozdělit do sloupců podle i/y.

První písemné práce ve formě krátkých diktátů je vhodné v domácí přípravě zařazovat až po těchto postupných krocích. Až, když dítě zvládá psaní bez závislosti na barvách.

Doporučeno je využívat tzv. komentované psaní - pravopis si zdůvodňovat polohlasně před napsáním slova.