Program HYPO


zaměřený na rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků prvního ročníku ZŠ.

Tento program je určen pro:

 

  • děti mající problémy s pozorností - děti hyperaktivní
  • školsky nezralé, s odkladem školní docházky
  • preventivně se dá program použít i u dětí bez prokázaných obtíží, a to k procvičení dílčích dovedností potřebných ke zvládnutí učiva první třídy ZŠ

 

Forma práce je individuální(1x týdně v PPP) – instruktáž k zadaným úkolům.

 

Délka celého programu je 3 měsíce a obsahuje 12 lekcí.Jedna lekce trvá týden. Každý den plní dítě 6-7 úkolů. Úkoly zaměřené na jednotlivé oblasti se opakují každý den, ale stoupá jejich obtížnost. Stejně tak stoupá obtížnost od lekce k lekci. Stimulace jednotlivých rozvojových oblastí není striktně oddělena, mnohé úkoly zároveň ovlivňují více funkcí. S vlastními materiály programu se pracuje 10 týdnů, 11. a 12. týden se procvičují úkoly, které dítě dobře nezvládlo nebo které je třeba zopakovat.

Stěžejní roli hraje spolupráce s rodiči a jejich následná domácí práce s dítětem na jednotlivých lekcích programu HYPO, kdy hravou formou dochází k rozvíjení potřebných pracovních návyků u dětí a posílení vzájemné vazby rodič-dítě. U dítěte se rozvíjejí potřebné pracovní návyky, cvičí se schopnost přijmout určitý úkol a dokončit jej (vyvinout určité úsilí). Pravidelnou prací rozvíjíme u dítěte také pocit zodpovědnosti, schopnost oddělit práci od zábavy.

 

Cílem programu je rozvoj

  • POZORNOSTI
  • KRÁTKODOBÉ PAMĚTI
  • VIZUOMOTORICKÉ KOORDINACE
  • ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
  • KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ:

Ø  MYŠLENÍ

Ø  ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Ø  MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV