Nabídka PPP pro pedagogy ZŠ

  • konzultace ke vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (konzultace u dětí, které navrhujete k vyšetření, konzultace ohledně závěrů u dětí, jež prošly vyšetřením, náslechy v hodinách, pomoc, pokud nastavená podpůrná opatření nevyhovují nebo již nejsou potřeba v tak velkém rozsahu, účast při pohovorech s rodiči)
  • pomoc při řešení kázeňských obtíží
  • prevence a řešení sociálně nežádoucích jevů (agresivita, šikana, návykové látky)
  • zvládání stresu, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření