Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní/závěrečné zkoušky

Žáci maturitních oborů, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu nebo mají jinak uzpůsobené podmínky výuky z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (nejčastěji těžších forem specifických poruch učení, specifických obtíží či pooruch pozornosti), mohou v PPP požádat o uzpůsobení  podmínek maturitní zkoušky.

K přiznání uzpůsobení podmínek je třeba předložit doporučení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).


Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Doporučení by mělo vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci by mělo být zajištěno, aby žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.

 

Co musí předcházet žádosti o přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky

  • U studentů, kteří jsou dlouhodobě klienty PPP, musí být realizováno kontrolní vyšetření/konzultace  v průběhu studia na střední škole.

  • U studentů, kteří dosud nikdy nebyli v poradně vyšetřeni, musí být toto vyšetření realizováno nejpozději jeden rok před maturitními zkouškami.

 

Kdo, kdy a jak podává žádost o přiznané uzpůsobení podmínek maturitních zkoušky

  • Studenti, kteří absolvovali v poradně výše uvedená vyšetření, mohou následně požádat o vydání doporučení k přiznanému uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.

  • Vzhledem ke své zletilosti podávají žádost sami, požádat mohou osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou - jak se objednat

  • Nedílnou součástí posouzení jsou i informace poskytnuté střední školou, v níž se student vzdělává - student proto musí požádat třídního učitele o vyplnění Sdělení SŠ - dotazník pro účely PUP MZ a přinést ho s sebou do poradny nejpozději v den vyšetření/konzultace.

Důležité upozornění:
Nezapomeňte o PUP požádat včas! Doba objednání v poradně je až 3 měsíce a vy potřebujete doporučení k PUP přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce (zpravidla nejpozději do počátku prosince).
Proto se objednejte nejlépe na konci 3.ročníku, nejpozději však do 15. září školního roku, v němž budete skládat maturitní zkoušku (např. student maturující v květnu 2017 podá žádost o vydání doporučení k PUP nejpozději 15. září 2016). U pozdějších žádostí nelze z kapacitních důvodů zaručit jejich včasné vyřízení. 

ZA OBDOBNÝCH PODMÍNEK MOHOU ŽÁCI UČEBNÍCH OBORŮ POŽÁDAT O VYDÁNÍ DOPORUČENÍ K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.